Location

An address must be specified for a map to be embedded

Den Theater vun de Réimecher Guiden a Scouten fënnt am Veräinshaus zu Réimech statt.


Adress: 

5, Montée de l'Eglise
L-5573 Remich


Transport: 

Beim a ronderem d'Veräinshaus stinn nëmme wéineg Parkplaazen zur Verfügung, denkt dohier w.e.g. drun Fahrgemeinschaften ze maachen, oder op den ëffentlechen Transport zréckzegräifen.

Den nächste Busarrêt ass op der Place Nico Klopp, hei fueren d'Buslinnen 406 (Kirchberg), 412 (Luxembourg-Gare centrale) a 431 (Mondorf-les-Bains).